REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NANO365.NET

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.nano365.net
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nano365.net, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy CSI INVEST Ltd. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Operatorem a klientem, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Operator – firma CSI INVEST Ltd. prowadząca Sklep pod adresem www.nano365.net.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy, działający pod adresem www.nano365.net (zwany dalej Sklepem lub Nano365), jest CSI Invest Ltd. Sławomir Szulecki z siedzibą przy ul. Warchałowskiego 3 m 7, 02-776 Warszawa, NIP 5223055911, Regon: 363855370.
1.2 Korzystający z usług Sklepu na potrzeby niniejszego Regulaminu nazywany jest Kupującym, Klientem lub Zamawiającym.
1.3 Kontakt ze Sklepem: e-mail: contact@nano365.net, tel. +48 664 744 916.

2. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO NANO365
2.1 CSI Invest Ltd. prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.
2.2 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.3 Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pixeli.
2.4 Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
2.5 Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwaniai modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
2.6 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sklep odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sklep lub przyczyn, za które Sklep ponosi odpowiedzialność.
2.7 Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
2.8 Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym www.nan365.net.
2.9 Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 5.5.6.
2.10 Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany etykiet na produktach w każdej chwili. Nie wpływa to jednak na jakość i właściwość Produktów.
2.11 Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.

3. ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA
3.1 Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień w ww. Sklepie oraz uzyskania dodatkowych funkcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze Sklepu.
3.2 Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.
3.3 Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego  znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.
3.4 W formularzu rejestracyjnym Klient podaje m.in. hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie, adres email, Imię i Nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.
3.5 Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać: nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres siedziby firmy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), email, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu.
3.6 Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu email oraz hasła.
3.7 Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sklep, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

4. ZAMAWIANIE TOWARÓW
4.1 Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
4.2 Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów. 
4.3 Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4.4 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są w tych dniach do godz.15:00. Wszystkie Zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 
5. PROCEDURA ZAKUPU W SKLEPIE INTERNETOWYM 
5.1 Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.
5.2 Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku na górze strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „Koszyk”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują lub po kliknięciu na przycisk „Dodaj do koszyka” w karcie produktu.
5.3 Będąc w „Koszyku” należy wybrać formę wysyłki oraz wprowadzić kod rabatowy, jeżeli Klient taki posiada i chce wykorzystać. Po wybraniu opcji „Dalej”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.
5.4 Klient może złożyć zamówienie poprzez zalogowanie się do swojego konta zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 3.3.5, 3.3.6 albo bez logowania wypełniając formularz zamówienia zawierający Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email oraz opcjonalnie może wprowadzić uwagi do zamówienia.
5.5 W przypadku zakładania konta przez osobę nie będącą Konsumentem istnieje możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
5.6 Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się jako zawarcie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
5.7 Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone  w złotych polskich (PLN).
5.8 Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5.9 Sklep wystawia fakturę VAT lub paragon. W tym celu w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia dokumentu sprzedaży.
5.10 Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:
  a) błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia;
  b) jeżeli we wskazanym czasie (5 dni roboczych)  nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości;
5.11 Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest o ostatecznym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.
5.12 Sklep zastrzega sobie prawo do zmian opakowań, ich rozmiarów oraz ich szaty graficznej bez obowiązku poinformowania o tym fakcie Klienta. Te zmiany nie wpływają w żadnym stopniu na jakość i właściwości produktu. Te zmiany nie są podstawą do reklamacji czy zwrotu towaru.

5.13 Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży, zmiany cen produktów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednakże, wprowadzenie ww. zmian nie narusza praw nabytych. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej po złożeniu zamówienia.
5.14 Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.
 
6. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
6.1 Klient ma możliwość wyboru poniższych formy płatności, jeżeli takowe są dostępne w momencie składania zamówienia:
  a) Za pobraniem przy odbiorze towaru (tylko dla przesyłek krajowych, w PLN);
  b) Kartą kredytową lub e-przelewem, które przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań (tylko dla przesyłek krajowych, w PLN);
  c) Przelewem tradycyjnym;
  d) Kartą kredytową lub e-przelewem, które przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu (tylko dla zamówień zagranicznych, w walucie innej niż PLN).
6.2 Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 5 dni roboczych do 21 dni roboczych. Czas realizacji danego produktu określony jest przy każdym produkcie.
6.3 Sklep dostarcza przesyłki do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6.4 Ceny i warunku dostawy towaru znajdują się pod http://nano365.net/koszt-i-czas-dostawy
6.5 Sklep jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
6.6 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sklep skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
6.7 Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą. Aby skorzystać z dostaw zagranicznych prosimy o skorzystanie z domeny www.nano365.net.
 
7. REALIZACJA NIEPEŁNEGO ZAMÓWIENIA
7.1 W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta). Zamówienie częściowe będzie zrealizowane po akceptacji tej opcji przez Klienta, a różnica między kwotą pełnego zamówienia a kwotą częściowego zamówienia zostanie zwrócona. 
 
8. ZWROT RZECZY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
8.1 Każdy towar zakupiony w naszym Sklepie można zwrócić w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
8.2 Osobie fizycznej nie będącej konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
8.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8.4 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
8.5 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu, mająca krótki termin przydatności do użycia lub został używany;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, bezpieczeństwa i jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8.6 Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym Sklepie (należy koniecznie dołączyć dowód zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury VAT lub potwierdzenia dokonania płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu),
8.7 Zakupiony produkt należy zwrócić na adres: CSI Invest Ltd., ul. Warchałowskiego 3 m 7, 02-776 Warszawa.
8.8 Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
8.9. Zwrot produktu następuje na koszt Klienta.
8.10 Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.
8.11 Wzór formularza o odstąpieniu od umowy znajduje się pod http://nano365.net/wp-content/uploads/2016/12/formularz-zwrotu-nan365_Dez.2016.pdf
 
9. REKLAMACJE
9.1 Każdy towar zakupiony w Sklepie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:
  a) Posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).;
  b) Jest niezgodny z umową;
  c) Został uszkodzony podczas dostawy.
9.2 Reklamowany produkt należy zwrócić na adres: CSI Invest Ltd., ul. Warchałowskiego 3 m 7, 02-776 Warszawa.
9.3 Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.
9.4 Jeżeli produkt ma wadę Klient może:
  a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
  b) Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
9.5 Klient (zarówno Konsument  jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.
9.6 Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
9.7 Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje  się, że reklamacja została uznana za zasadną.
9.8 Dla osoby fizycznej nie będącej konsumentem lub dla osoby prawnej zastosowanie mają zapisy o rękojmi tj. pkt. 4 i dalsze niniejszego regulaminu oraz art. 556 i dalsze Kodeksu Cywilnego.
9.9 Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.
9.10 W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
9.11 Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się pod http://nano365.net/wp-content/uploads/2016/12/formularz-zwrotu-nan365_Dez.2016.pdf
 
10. ROZWIĄZANIE UMOWY (NIE DOT. ZAMÓWIEŃ/UMÓW SPRZEDAŻY)
10.1 Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej.
10.2 Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.
10.3 Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.
 
11. NEWSLETTER
11.1 Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim Klientom Sklepu, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych ofertach, promocjach, wyprzedażach Sklepu.
11.2 Usługa dostępna jest dla wszystkich Klientów Sklepu bez warunku rejestracji Konta.
11.3 Aby otrzymywać Newsletter należy w formularzu, znajdującym się na stronie Sklepu podać poprawny i działający adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
11.4 Klienci zarejestrowani mają dodatkową możliwość zdecydowania o otrzymywaniu Newslettera w momencie dokonywania rejestracji.
11.5 Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do tego celu.
11.6 Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprze kliknięcie w odpowiedni link podany w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter lub pisząc na adres email Sklepu z prośbą o wykreślenie adresu email z bazy Newsletter Sklepu.
11.7 Osoba zamawiająca subskrypcję Newletter akceptuje tym samym postanowienia Regulaminu.
 
12. ZMIANA REGULAMINU
12.1 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.
12.2 W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a  każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.
12.3 W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
12.4 Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
13.2 Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
13.3 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
13.4 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
13.5 Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
13.6 W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 
Treść niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia 02.11.2017 r.